2024

82

Recent progress in asymmetric rearrangement reactions mediated by chiral Brønsted acids

Xi-Liang Liu,# Mei-Ling Gong,# Xiaodi Yang,* Ping Tian* and Qing-Hua Li*

Org. Chem. Front. 2024, Advance Article. (X.-L.L. and M.-L.G. contributed equally.)

✔ 2023 Journal Impact Factor = 4.6

✔ 2023 Ranking: Q1 6/58 (CHEMISTRY, ORGANIC)

81

Enantioselective Reductive Cyclization of Alkynyl-Tethered Cyclohexadienones Catalyzed by Rhodium Complexes

Yi-Fan Wang,# Feng Wang,# Dan-Dan Yang, Prasat Kittakoop, Yun-Xuan Tan*, and Ping Tian*

Org. Lett. 2024, 26, 5614–5619. (Y.-F.W.and F.W. contributed equally.)

✔ Issue Online: July 12 (Volume 26, Issue 27)

✔ 2023 Journal Impact Factor = 4.9 (Nature Index Journal)

✔ 2023 Ranking: Q1 4/58 (CHEMISTRY, ORGANIC)

80

N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Formal Intramolecular [3 + 2] Annulations of Cyclohexadienone-Tethered Ynals

Ya-Jie Wang, Wen-Yu Kang, Yi-Wen Zhao*, Yu-Hui Wang*, and Ping Tian*

Org. Lett. 2024, 26, 3552–3556.

✔ Issue Online: May 3 (Volume 26, Issue 17)

✔ 2023 Journal Impact Factor = 4.9 (Nature Index Journal)

✔ 2023 Ranking: Q1 4/58 (CHEMISTRY, ORGANIC)

79

Identification of benzo[b]thiophene-1,1-dioxide derivatives as novel PHGDH covalent inhibitors

Xin-Yu Cao,# Xinge Li,# Feng Wang,# Yichen Duan, Xingmei Wu, Guo-Qiang Lin, Meiyu Geng, Min Huang, Ping Tian,* Shuai Tang,* and Dingding Gao*

Bioorg. Chem. 2024, 146, 107330. (X.-Y.C., X.L., and F.W. contributed equally.)

✔ Issue Online: May 2024 (Volume 146)

✔ 2023 Journal Impact Factor = 4.5

✔ 2023 Ranking: Q1 7/58 (CHEMISTRY, ORGANIC)

78

Discovery of natural catechol derivatives as covalent SARS-CoV-2 3CLpro inhibitors

Feng Wang,# Donglan Liu,# Dingding Gao,* Jinwei Yuan, Jingxian Zhao, Shuai Yuan, Yixin Cen,* Guo-Qiang Lin,* Jincun Zhao,* and Ping Tian*

Int. J. Biol. Macromol. 2024, 264, 130377. (F.W. and D.L. contributed equally.)

✔ Issue Online: April 2024 (Volume 264 Part 1)

✔ 2023 Journal Impact Factor = 7.7

✔ 2023 Ranking: Q1 6/74 (CHEMISTRY, APPLIED)

77

Advancements and reviews in research of chiral drugs derived from traditional Chinese herbal medicine

Xi-Liang Liu,# Mei-Ling Gong,# Qing-Hua Li, Ping Tian,* Xiao-Di Yang,* and Guo-Qiang Lin*

Shanghai J. Tradit. Chin. Med. 2024, 58, 1-10. (X.-L.L. and M.-L.G. contributed equally.)

✔ Issue Online: February 10, 2024 (Volume 58, Issue 2)

76

Rhodium(III)-catalyzed diastereo- and enantioselective hydrosilylation/cyclization reaction of cyclohexadienone-tethered α,β-unsaturated aldehydes

Yi-Fan Wang, Hao-Yun Yu, Hao Xu, Ya-Jie Wang, Xiaodi Yang, Yu-Hui Wang,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Chin. Chem. Lett. 2024, 35, 109520.

✔ Issue Online: September 2024 (Volume 35, Issue 9)

✔ 2023 Journal Impact Factor = 9.4

✔ 2023 Ranking: Q1 29/230 (CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY)

2023

75

A practical preparation of bicyclic boronates via metal-free heteroatom-directed alkenyl sp2-C‒H borylation

Pei-Ying Peng, Gui-Shan Zhang, Mei-Ling Gong, Jian-Wei Zhang, Xi-Liang, Liu, Dingding Gao, Guo-Qiang Lin, Qing-Hua Li,* and Ping Tian*

Comm. Chem. 2023, 6, 176.

✔ Issue Online: August 23, 2023 (Volume 6)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 5.9

✔ 2022 Ranking: Q2 51/178 (CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY)

74

Discovery of highly potent covalent SARS-CoV-2 3CLpro inhibitors bearing 2-sulfoxyl-1,3,4-oxadiazole scaffold for combating COVID-19

Fu-Mao Zhang,# Ting Huang,# Feng Wang,# Gui-Shan Zhang, Donglan Liu, Jun Dai, Jian-Wei Zhang, Qing-Hua Li, Guo-Qiang Lin, Dingding Gao,* Jincun Zhao,* and Ping Tian*

Eur. J. Med. Chem. 2023, 260, 115721. (F.-M.Z., T.H., and F.W. contributed equally.)

✔ Issue Online: November 15, 2023 (Volume 260)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 6.7

✔ 2022 Ranking: Q1 7/60 (CHEMISTRY, MEDICINAL)

73

Cobalt-Catalyzed Chemo- and Stereoselective Arylative Carbocyclization of 1,6-Allenynes

Tao Wang,# Ji-Xun Guan,# Yun-Xuan Tan,* and Ping Tian*

Org. Lett. 2023, 25, 5935−5940. (T.W. & J.-X.G. contributed equally.)

✔ Issue Online: August 18, 2023 (Volume 25, Issue 32)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 5.2 (Nature Index Journal)

✔ Top 20 most downloaded articles in OL in August, 2023

✔ 2022 Ranking: Q1 6/52 (CHEMISTRY, ORGANIC)

72

Copper(I)-catalyzed asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition of 1,3-enynes and azomethine ylides

Bo-Ran Wang, Yan-Bo Li, Qi Zhang, Dingding Gao, Ping Tian,* Qinghua Li,* and Liang Yin*

Nat. Commun. 2023, 14, 4688.

✔ Issue Online: August 04, 2023 (Volume 14)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 16.6 (Nature Index Journal)

✔ 2022 Ranking: Q1 6/73 (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES)

71

Nature-Inspired Catalytic Asymmetric Rearrangement of Cyclopropylcarbinyl Cation

Qing-Hua Li,# Gui-Shan Zhang,# Feng Wang, Yixin Cen, Xi-Liang Liu, Jian-Wei Zhang, Yu-Hui Wang,* Albert W. M. Lee,* Dingding Gao,* Guo-Qiang Lin, and Ping Tian*

Sci. Adv. 2023, 9, eadg1237. (Q.-H.L. & G.-S.Z. contributed equally.)

✔ Issue Online: May 12, 2023 (Volume 9, Issue 19)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 13.6 (Nature Index Journal)

✔ Highlighted by SHUTCM

✔ Highlighted by Chin. J. Org. Chem. 2023, 43 , 2267

70

A Highly Enantioselective Homoenolate Michael Addition/Esterification Sequence of Cyclohexadienone-Tethered Enals via NHC Catalysis

Ya-Jie Wang, Yi-Fan Wang, Wen-Yu Kang, Wen-Ya Lu,* Yu-Hui Wang,* and Ping Tian*

Org. Lett. 2023, 25, 630−635.

✔ Issue Online: February 3, 2023 (Volume 25, Issue 4)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 5.2 (Nature Index Journal)

69

Thiourea-Promoted Cascade Dihalogenation-Cyclization of Cyclohexadienone-Containing 1,6-Enynes

Jia-Ying Zhao,# Qi Liao,# Jian-Wei Zhang, Guo-Qiang Lin, Zheng-Tao Wang,* Dingding Gao,* Qing-Hua Li,* and Ping Tian*

Adv. Synth. Catal. 2023, 365, 482−489. (J.-Y.Z. & Q.L. contributed equally.)

✔ Issue Online: February 21, 2023 (Volume 365, Issue 4)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 5.4

68

Discovery of Novel Drug-like PHGDH Inhibitors to Disrupt Serine Biosynthesis for Cancer Therapy

Dingding Gao,#* Shuai Tang,# Yixin Cen,# Liang Yuan, Xiaojing Lan, Qing-Hua Li,* Guo-Qiang Lin, Min Huang,* and Ping Tian*

J. Med. Chem. 2023, 66, 285−305. (D.G., S.T., & Y.C. contributed equally.)

✔ Issue Online: January 12, 2023 (Volume 66, Issue 1)

✔ 2022 Journal Impact Factor = 7.3

✔ Highlighted by SHUTCM

2022

67

A Practical and Scalable Preparation of Lusianthridin

Qi Liao,# Da-Yu Shi,# Hao Xu, Gui-Shan Zhang, Cheng Huang, Ping Tian, Guo-Qiang Lin, Zhengtao Wang,* and Yu-Hui Wang*

Synlett 2022, 33, 1087−1091. (Q.L. & D.-Y.S. contributed equally.)

✔ Issue Online: July, 2022 (Volume 33, Issue 11)

✔ 2021 Journal Impact Factor = 2.170

66

Novel inhibitors of the STAT3 signaling pathway: an updated patent review (2014-present)

Feng Wang, Xin-Yu Cao, Guo-Qiang Lin, Ping Tian,* and Dingding Gao*

Expert Opin. Ther. Pat. 2022, 32, 667−688.

✔ Issue Online: June, 2022 (Volume 32, Issue 6)

✔ 2021 Journal Impact Factor = 6.714

65

Discovery of PHGDH inhibitors by virtual screening and preliminary structure-activity relationship study

Fu-Mao Zhang,# Liang Yuan,# Xin-Wei Shi,# Kai-Rui Feng, Xiaojing Lan, Cheng Huang, Guo-Qiang Lin, Ping Tian, Min Huang, Shuai Tang,* and Dingding Gao*

Bioorg. Chem. 2022, 121, 105705. (F.-M.Z., L.Y., & X.-W.S. contributed equally.)

✔ Issue Online: April, 2022 (Volume 121)

✔ 2021 Journal Impact Factor = 5.307

64

Discovery of 9,10-dihydrophenanthrene derivatives as SARS-CoV-2 3CLpro inhibitors for treating COVID-19

Jian-Wei Zhang,# Yuan Xiong,# Feng Wang, Fu-Mao Zhang, Xiaodi Yang, Guo-Qiang Lin, Ping Tian,* Guangbo Ge,* and Dingding Gao*

Eur. J. Med. Chem. 2022, 228, 114030. (J.-W.Z. & Y.X contributed equally.)

✔ Issue Online: January 15, 2022 (Volume 228)

✔ 2021 Journal Impact Factor = 7.088

2021

63

Catalyst-Controlled Diastereoselectivity Switch in the Asymmetric [3 + 2] Annulation of Isatin-Derived MBH Carbonates and 5-Alkenylthiazol-4(5H)-ones

Ming-Shun Mei, Ya-Jie Wang, Gui-Shan Zhang, Jing-Yi Tang*, Ping Tian*, and Yu-Hui Wang*

Org. Lett. 2021, 23, 7336–7341.

✔ Issue Online: October 1, 2021 (Volume 23, Issue 19)

✔ 2020 Journal Impact Factor = 6.005(Nature Index Journal)

62

Diastereo- and enantioselective rhodium(III)-catalyzed reductive cyclization of cyclohexadienone-containing 1,6-dienes

Yun-Xuan Tan, Pei-Ying Peng, Ya-Jie Wang, Xi-Liang Liu, Wenbo Ye,* Dingding Gao,* Guo-Qiang Lin, and Ping Tian*

Chem. Commun. 2021, 57, 9724−9727.

✔ Issue Online: September 28, 2021 (Volume 57, Issue 76)

✔ 2020 Journal Impact Factor = 6.222(Nature Index Journal)

✔ Highlighted by Organic Chemistry Portal (August 8, 2022)

61

Rhodium(III)-Catalyzed Asymmetric Reductive Cyclization of Cyclohexadienone-Containing 1,6-Dienes via an Anti-Michael/Michael Cascade Process

Hao Xu,# Yun-Xuan Tan,# Pei-Pei Xie,# Rui Ding, Qi Liao, Jian-Wei Zhang, Qing-Hua Li,* Yu-Hui Wang,* Xin Hong,* Guo-Qiang Lin, and Ping Tian*

ACS Catal. 2021, 11, 8015−8022.

✔ Issue Online: July 2, 2021 (Volume 11, Issue 13)

✔ 2020 Journal Impact Factor = 13.084

✔ Highlighted by X-MOL

60

A retrospective overview of PHGDH and its inhibitors for regulating cancer metabolism

Jia-Ying Zhao, Kai-Rui Feng, Feng Wang, Jian-Wei Zhang, Jay Fei Cheng,* Guo-Qiang Lin, Dingding Gao,* and Ping Tian*

Eur. J. Med. Chem. 2021, 217, 113379.

✔ Issue Online: May 5, 2021 (Volume 217)

✔ 2020 Journal Impact Factor = 6.514

59

Muscone derivative ZM-32 inhibits breast tumor angiogenesis by suppressing HuR-mediated VEGF and MMP9 expression

Liu-qing Yang,# Shao-peng Yu,# Yan-tao Yang, Yi-shuang Zhao , Fei-yun Wang , Yao Chen, Qing-hua Li, Ping Tian,* Yu-ying Zhu,* Jian-ge Zhang,* and Guo-qiang Lin

Biomed. Pharmacother. 2021, 136, 111265.

✔ Issue Online: April, 2021 (Volume 136)

✔ 2020 Journal Impact Factor = 6.530

58

One-Pot Preparation of Tricyclo[5.2.2.04,9]undecanes via Cu-Catalyzed Asymmetric Carboboration of Cyclohexadienone-Tethered Allenes

Kai-Rui Feng,# Yun-Xuan Tan,# Wenbo Ye, Yi-Fan Wang, Zhi-Tao He*, Ping Tian*, and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2021, 23, 607–611 (K.-R.F. & Y.-X.T. contributed equally.)

✔ Issue Online: January 15, 2021 (Volume 23, Issue 2)

✔ 2020 Journal Impact Factor = 6.005(Nature Index Journal)

57

Palladium-catalyzed desymmetric [2+2+2] cycloaddition of 1,6-enyne and alkyne

Wei-Cheng Zhao,# Xin Wang,# Juhua Feng,* Ping Tian,* and Zhi-Tao He*

Tetrahedron 2021, 79, 131862.

✔ Issue Online: January 22, 2021 (Volume 79)

✔ Special Issue: Guo-Qiang Lin Honour Issue
✔ 2020 Journal Impact Factor = 2.457

56

Rhodium(III)-catalyzed asymmetric carboboration of heterobicyclic alkenes

Yun-Xuan Tan, Xing-Yu Liu, Cheng-Yu He,* and Ping Tian*

Tetrahedron 2021, 77, 131739.

✔ Issue Online: January 1, 2021 (Volume 77)

✔ Special Issue: Guo-Qiang Lin Honour Issue
✔ 2020 Journal Impact Factor = 2.457

2020

55

Copper(I)-catalyzed asymmetric 1,6-conjugate allylation

Chang-Yun Shi, Zhi-Zhou Pan, Ping Tian,* and Liang Yin*

Nat. Commun. 2020, 11, 5480.

✔ Issue Online: October 30, 2020 (Volume 11)

✔ Highlighted by SHUTCM

54

Identification of novel STAT3 inhibitors bearing 2-acetyl-7-phenylamino benzofuran scaffold for antitumour study

Feng Wang,# Kai-Rui Feng,# Jia-Ying Zhao, Jian-Wei Zhang, Xin-Wei Shi, Jian Zhou,* Dingding Gao,* Guo-Qiang Lin, and Ping Tian*

Bioorg. Med. Chem. 2020, 28, 115822. (F.W. & K.-R.F. contributed equally.)

✔ Issue Online: December 15, 2020 (Volume 28, Issue 24)

53

One-Pot Preparation of Bridged Tricyclic and Fused Tetracyclic Scaffolds via Rhodium(III)-Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization

Qing-Hua Li,# Dingding Gao,# Cheng-Yu He, Qi Liao, Yun-Xuan Tan, Yu-Hui Wang,* Rui Ding,* Guo-Qiang Lin, and Ping Tian*

Cell Reports Physical Science 2020, 1, 100222. (Q.H.L. & D.G. contributed equally.)

✔ Issue Online: October 21, 2020 (Volume 1, Issue 10)

✔ Highlighted by SHUTCM

52

Synthesis of Chiral anti-1,2-Diamine Derivatives through Copper(I)-Catalyzed Asymmetric α-Addition of Ketimines to Aldimines

Xu-Cheng Gan,# Cheng-Yuan Zhang,# Feng Zhong,# Ping Tian,* and Liang Yin*

Nat. Commun. 2020, 11, 4473. (X.-C.G., C.-Y. Z., & F.Z. contributed equally.)

✔ Issue Online: September 08, 2020 (Volume 11)

✔ Highlighted by SHUTCM

51

Synthesis of Decahydrocyclobuta[cd]indene Skeleton: Rhodium(III)‐Catalyzed Hydroarylation and Relay Thiophene‐Promoted Intramolecular [2+2] Cycloaddition

Dingding Gao,# Feng Wang,# Xing-Yu Liu, Kai-Rui Feng, Jia-Ying Zhao, Yu-Hui Wang,* Xiao-Di Yang,* Ping Tian* and Guo-Qiang Lin

Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 4384–4390. (D.G. & F.W. contributed equally.)

✔ Issue Online: October 21, 2020 (Volume 362, Issue 20)

50

Copper(I)-catalyzed Diastereo- and Enantio-selective Construction of Optically Pure Exocyclic Allenes

Cheng-Yu He,# Yun-Xuan Tan,# Xin Wang, Rui Ding, Yi-Fan Wang, Feng Wang, Dingding Gao,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Nat. Commun. 2020, 11, 4293. (C.-Y.H. & Y.-X.T. contributed equally.)

✔ Issue Online: August 27, 2020 (Volume 11)

✔ Highlighted by SHUTCM

✔ Behind the Paper

49

Enantioselective [3+2] annulation of isatin-derived MBH-carbonates and 3-nitroindoles enabled by a bifunctional DMAP-thiourea

Ming-Shun Mei,# Yu-Hui Wang,# Qing Hu, Qing-Hua Li, Da-Yu Shi, Dingding Gao,* Guangbo Ge,* Guo-Qiang Lin, and Ping Tian*

Chem. Commun. 2020, 56, 10718–10721. (M.-M.S, & Y.-H.W. contributed equally.)

✔ Issue Online: September 18, 2020 (Volume 56, Issue 73)

48

An Unconventional trans-exo-Selective Cyclization of Alkyne-Tethered Cyclohexadienones Initiated by Rhodium(III)-Catalyzed C–H Activation via Insertion Relay

Yun-Xuan Tan,# Xing-Yu Liu,# Shuo-Qing Zhang,# Pei-Pei Xie, Xin Wang, Kai-Rui Feng, Shao-Qian Yang, Zhi-Tao He,* Xin Hong,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

CCS Chem. 2021, 3, 1582–1595. (Y.-X.T, X.-Y.L. & S.-Q.Z. contributed equally.)

✔ Issue Online: May 01, 2021 (Volume 3, Issue 5)

47

Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel Potent STAT3 Inhibitors Based on BBI608 for Cancer Therapy

Kai-Rui Feng,# Feng Wang,# Xin-Wei Shi, Yun-Xuan Tan, Jia-Ying Zhao, Jian-Wei Zhang, Qing-Hua Li ,* Guo-Qiang Lin, Dingding Gao,* and Ping Tian*

Eur. J. Med. Chem. 2020, 201, 112428. (K.-R.F. & F.W. contributed equally)

✔ Issue Online: September 1, 2020 (Volume 201)

46

One-Pot Preparation of 9,10-Dihydrophenanthrenes Initiated by Rhodium(III)-Catalyzed C−H Activation and Relay Diels−Alder Reaction

Dingding Gao,# Xing-Yu Liu,# Hao Xu,# Yun-Xuan Tan, Qi Liao, Qing-Hua Li,* Xiaodi Yang, Guo-Qiang Lin,* and Ping Tian*

Org. Lett. 2020, 22, 4300−4305. ( D.D.G, X. -Y. L. & H. X. contributed equally)

✔ Issue Online: June 5, 2020 (Volume 22, Issue 11)

45

Nickel(II)-Catalyzed Addition of Aryl-, Alkenyl-, and Alkylboronic Acids to Alkenylazaarenes

Xing-Yu Liu, Yun-Xuan Tan, Xin Wang, Hao Xu, Yu-Hui Wang,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2020, 22, 4038−4042.

✔ Issue Online: May 15, 2020 (Volume 22, Issue 10)

44

Rhodium(III)-Catalyzed Kinetic Resolution of Racemic 1,6-Dienes via Asymmetric Borylative Cyclization

Jun-Li Zhang,# Dingding Gao,# Yun-Xuan Tan, Cheng-Yu He, Pei-Ying Peng, Guo-Qiang Lin, Qing-Hua Li,* and Ping Tian*

Org. Lett. 2020, 9, 3661−3666. (J.-L.Z. & D.D.G. contributed equally)

✔ Issue Online: May 1, 2020 (Volume 22, Issue 9)

43

Elucidation of the Structure of Pseudorubriflordilactone B by Chemical Synthesis

Peng Yang,# Jian Li,# Li Sun, Ming Yao, Xiang Zhang, Wei-Lie Xiao, Jian-Hua Wang, Ping Tian,* Han-Dong Sun,* Pema-Tenzin Puno,* and Ang Li*

J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 13701–13708. (P.Y. & J.L. contributed equally)

✔ Issue Online: August 12, 2020 (Volume 142, Issue 32)

42

Neuroprotective effect of salvianolate on cerebral ischaemia-reperfusion injury in rats by inhibiting the Caspase-3 signal pathway

Pengwei Luan,# Jiazhen Xu,# Xinyue Ding, Qianfei Cui, Lixian Jiang, Yulan Xu, Yuying Zhu, Ruixiang Li, Guoqiang Lin, Ping Tian,* and Jiange Zhang*

Eur. J. Pharmacol. 2020, 872, 172944. (P.W.L. & J.Z.X. contributed equally)

✔ Issue Online: April 5, 2020 (Volume 872)

41

Activating Pronucleophiles with High pKa Values: Chiral Organo‐Superbases

Yu-Hui Wang,# Zhong-Yan Cao,# Qing-Hua Li, Guo-Qiang Lin, Jian Zhou,* and Ping Tian*

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 8004−8014. (Y.-H.W. & Z.-Y.C. contributed equally)

✔ Issue Online: May 18, 2020 (Volume 59, Issue 21)

✔ Highlighted by SHUTCM

✔ Highlighted by X-MOL

40

Copper‐Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization of Cyclohexadienone‐Containing 1,6‐Dienes

Cheng‐Yu He,# Qing‐Hua Li,# Xin Wang, Feng Wang, Ping Tian,* and Guo‐Qiang Lin*

Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 765−770. (C.-Y.H. & Q.-H.L. contributed equally)

✔ Issue Online: February 21, 2020 (Volume 362, Issue 4)

2019

39

Access to Aryl-Naphthaquinone Atropisomers via Phosphine-Catalyzed Atroposelective (4+2) Annulations of δ-Acetoxy Allenoates with 2-Hydroxyquinone Derivatives

Xin Chen, Dingding Gao, Dong Wang, Tong Xu, Wei Liu, Ping Tian,* and Xiaofeng Tong*

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 15334−15338.

Issue Online: October 21, 2019 (Volume 58, Issue 43)

38

Rhodium(III)-Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization of Cyclohexadienone-Containing 1,6-Dienes: An Experimental and DFT Study

Yun-Xuan Tan, Fang Zhang, Pei-Pei Xie, Shuo-Qing Zhang, Yi-Fan Wang, Qing-Hua Li, Ping Tian,* Xin Hong,* and Guo-Qiang Lin*

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 12770−12779.

✔ Issue Online: August 14, 2019 (Volume 141, Issue 32)

✔ Highlighted by X-MOL (https://www.x-mol.com/news/18942)

37

Pd(0)-Catalyzed Cyclizative Phosphorylation of (Z)-1-Iodo-1,6-diene: Synthesis of Alkylphosphonate and Alkylthionophosphonate

Yang Hong, Wei Liu, Ming Dong, Xin Chen, Tong Xu, Ping Tian,* and Xiaofeng Tong*

Org. Lett. 2019, 21, 5742−5746.

Issue Online: July 19, 2019 (Volume 21, Issue 14)

36

Acetic Acid-Promoted Rhodium(III)-Catalyzed Hydroarylation of Terminal Alkynes

Chang-Lin Duan,# Xing-Yu Liu,# Yun-Xuan Tan, Rui Ding, Shiping Yang,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Synlett 2019, 30 , 932−938. (C.-L.D. & X.-Y.L. contributed equally.)

Issue Online: May 2019 (Volume 30, Issue 08)

35

Highly Enantioselective Rhodium-Catalyzed Cross-Addition of Silylacetylenes to Cyclohexadienone-Tethered Internal Alkynes

Chang-Lin Duan,# Yun-Xuan Tan,# Jun-Li Zhang, Shiping Yang, Han-Qing Dong, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2019, 21, 1690−1693. (C.-L.D. & Y.-X.T. contributed equally.)

Issue Online: March 15, 2019 (Volume 21, Issue 6)

34

Arylation/Intramolecular Conjugate Addition of 1,6-Enynes Enabled by Manganese(I)-Catalyzed C–H Bond Activation

Yun-Xuan Tan,# Xing-Yu Liu,# Yi-Shuang Zhao, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2019, 21, 5−9. (Y.-X.T. & X.-Y.L. contributed equally.)

Issue Online: January 4, 2019 (Volume 21, Issue 1)

33

A novel chiral DMAP–thiourea bifunctional catalyst catalyzed enantioselective Steglich and Black rearrangement reactions

Qing-Hua Li,# Gui-Shan Zhang,# Yu-Hui Wang, Ming-Shun Mei, Xin Wang, Qiang Liu,* Xiao-Di Yang, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin

Org. Chem. Front. 2019, 6, 2624−2629. (Q.-H.L. & G.-S.Z. contributed equally.)

✔ Issue Online: August 7, 2019 (Volume 6, Issue 15)

✔ 2019 Organic Chemistry Frontiers HOT articles (One of 19 Items)

32

Trisannulation of benzamides and cyclohexadienone-tethered 1,1-disubstituted allenes initiated by Cp*Rh(III)-catalyzed C–H activation

De-Shen Kong,# Yi-Fan Wang,# Yun-Xuan Tan, Jun-Li Zhang, Jian-Ge Zhang,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin

Org. Chem. Front. 2019, 6, 699−703. (D.-S.K. & Y.-F.W. contributed equally.)

Issue Online: March 7, 2019 (Volume 6, Issue 5)

31

Copper-catalyzed asymmetric silylative cyclization of cyclohexadienone-containing 1,6-enynes

Cheng-Yu He,# Li-Bo Xie,# Rui Ding, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Tetrahedron 2019, 75, 1682−1688. (C.-Y.H. & L.-B.X. contributed equally.)

Issue Online: March 22, 2019 (Volume 75, Issue 12)

2018

30

Facile Access to 1,5-Benzodiazepines via Amine-Promoted (4+3) Annulations of δ-Acetoxy Allenoates with o-Diaminobenzenes under Mild Conditions.

Yi-Fan Wang, Cheng-Yu He, Longlei Hou, Ping Tian,* Guo-Qiang Lin, Xiaofeng Tong*

Synlett 2018, 29, 1176−1180.

29

Efficient Access to cis-Hydrobenzo[b]oxepines: Rhodium(I)-Catalyzed Cyclization of Cyclohexadienone-Tethered o-Tolyl-Substituted Alkynes.

Jia-Xin Wang, Yun-Xuan Tan, Wei-Wei Liao,* Ping Tian,* Guo-Qiang Lin, and Qian Zhao*

Synlett 2018, 29, 1223−1228.

28

Bisannulation of Benzamides and Cyclohexadienone-Tethered Allenes Triggered by Cp*Rh(III)-Catalyzed C–H Activation and Relay Ene Reaction.

De-Shen Kong, Yi-Fan Wang, Yi-Shuang Zhao, Qing-Hua Li, Yue-Xin Chen, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2018, 20, 1154−1157.

27

CuH-Catalyzed Asymmetric Intramolecular Reductive Coupling of Allenes to Enones.

Yun-Xuan Tan,# Xiao-Qi Tang,# Ping Liu, De-Shen Kong, Ya-Li Chen,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2018, 20, 248−251. (Y.-X.T. & X.-Q.T. contributed equally.)

2017

26

Identification of an Imine Reductase for Asymmetric Reduction of Bulky Dihydroisoquinolines

Hao Li, Ping Tian, Jian-He Xu,* and Gao-Wei Zheng*

Org. Lett. 2017, 19, 3151−3154.

2016

25

Efficient access to cis-decalinol frameworks: copper(I)-catalyzed borylative cyclization of allene cyclohexanediones

Yi-Shuang Zhao, Xiao-Qi Tang, Jing-Chao Tao,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin

Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 4400−4404.

24

Recent Progress on Cu-Catalyzed Conjugate Silylation to Unsaturated Compounds

Xiao-Qi Tang, Li-Bo Xie, Ya-Li Chen,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin

Chin. J. Org. Chem. 2016, 36, 2011−2023.

23

Two phenyls are better than one or three: synthesis and application of terminal olefin-oxazoline (TOlefOx) ligands

Yi-Shuang Zhao,# Jian-Kang Liu,# Zhi-Tao He, Jing-Chao Tao,* Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin

Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 3686−3689. (Y.-S.Z. & J.-K.L. contributed equally.)

2015

22

Amine-promoted asymmetric [4+2] cycloadditions of α-acetoxymethyl allenoate and dual activated alkenes: stereoselective synthesis of poly-substituted cyclohexenes

Mian Cheng, Jian-Kang Liu, Xiaofeng Tong,* and Ping Tian*

Tetrahedron Lett. 2015, 56, 3864−3867.

21

Copper-catalyzed asymmetric allylation of chiral N-tert-butanesulfinyl imines: dual stereocontrol with nearly perfect diastereoselectivity

Yi-Shuang Zhao, Qiang Liu, Ping Tian,* Jing-Chao Tao,* and Guo-Qiang Lin

Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 4174−4178.

20

Efficient Access to Bicyclo[4.3.0]nonanes: Copper-Catalyzed Asymmetric Silylative Cyclization of Cyclohexadienone-Tethered Allenes

Zhi-Tao He, Xiao-Qi Tang, Li-Bo Xie, Mian Cheng, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin

Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14815−14818.

✔ Highlighted by Organic Chemistry Portal (August 8, 2016)

19

Recent Progress on Cu-Catalyzed Asymmetric Conjugate Borylation to  α,β-Unsaturated Compounds

Qiang Liu, Bing Tian, Ping Tian,* Xiaofeng Tong,* and Guo-Qiang Lin*

Chin. J. Org. Chem. 2015, 35, 1−14.

2014

18

Copper(I)-catalyzed enantioselective hydroboration of cyclopropenes: facile synthesis of optically active cyclopropylboronates

Bing Tian,# Qiang Liu,# Xiaofeng Tong, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Chem. Front. 2014, 9, 1116−1122. (B.T. & Q.L. contributed equally.)

17

Copper-Catalyzed Asymmetric Hydroboration of alpha-Dehydroamino Acid Derivatives: Facile Synthesis of Chiral beta-Hydroxy-alpha-amino Acids

Zhi-Tao He, Yi-Shuang Zhao, Ping Tian,* Chuan-Chuan Wang, Han-Qing Dong, and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2014, 16, 1426−1429.

16

Tunable Arylative Cyclization of 1,6-Enynes Triggered by Rhodium(III)-Catalyzed C-H Activation

Yuki Fukui,# Ping Liu,# Qiang Liu, Zhi-Tao He, Nuo-Yi Wu, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 15607−15614. (Y.F. & P.L. contributed equally.)

2013

15

Catalytic Asymmetric Conjugate Addition of alpha-Substituted Nitro Acetates to Nitro Olefins: Enantioselective Synthesis of Highly Substituted gamma-Lactams

Ying-Zi Li, Fei Li, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Eur. J. Org. Chem. 2013, 8, 1558−1565.

14

Chiral NHC/Cu(I)-Catalyzed Asymmetric Hydroboration of Aldimines: Enantioselective Synthesis of alpha-Amido Boronic Esters

Shu-Sheng Zhang, Yi-Shuang Zhao, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Synlett 2013, 24, 437−442.

13

Cu-Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization of Cyclohexadienone-Containing 1,6-Enynes

Ping Liu, Yuki Fukui, Ping Tian,* Zhi-Tao He, Cai-Yun Sun, Nuo-Yi Wu, and Guo-Qiang Lin*

J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11700−11703.

✔ Highlighted by Organic Chemistry Portal (August 18, 2014)

12

Rhodium-Catalyzed Asymmetric Arylative Cyclization of meso-1,6-Dienynes Leading to Enantioenriched cis-Hydrobenzofurans

Zhi-Tao He, Bing Tian, Yuki Fukui, Xiaofeng Tong, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5314−5318.

11

Separation of enantiopure m-substituted 1-phenylethanols in high space-time yield using Bacillus subtilis esterase

Gao-Wei Zheng, Xu-Yun Liu, Zhi-Jun Zhang, Ping Tian,* Guo-Qiang Lin, and Jian-He Xu*

RSC Adv. 2013, 3, 20446−20449.

10

Stereoselective Total Synthesis of Tubulysin V

Rui Wang, Ping Tian, and Lin Guo-Qiang*

Chin. J. Chem. 2013, 3, 40−48.

9

Zinc-Mediated Asymmetric Allylation of Chiral N-tert-Butanesulfinyl Aldimines with 3-Bromomethyl-5H-furan-2-one

An Shen, Zhi-Tao He, Hong-Jie Yu, Yuki Fukui, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Synlett 2013, 24, 1649−1656.

2012

8

Rhodium-Catalyzed Asymmetric Arylation

Ping Tian, Han-Qing Dong, and Guo-Qiang Lin*

ACS Catal. 2012, 2, 95−119.

7

Rhodium/diene-catalyzed asymmetric arylation of N-Boc-protected α,β-unsaturated δ-lactam with arylboronic acids: enantioselective synthesis of 4-aryl-2-piperidinones

Zhi-Tao He, Ya-Bing Wei, Hong-Jie Yu, Cai-Yun Sun, Chen-Guo Feng, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Tetrahedron 2012, 68, 9186−9191.

Before 2012

6

Asymmetric Synthesis of β-Substituted γ-Lactams via Rhodium/Diene-Catalyzed 1,4-Additions: Application to the Synthesis of (R)-Baclofen and (R)-Rolipram

Cheng Shao, Hong-Jie Yu, Nuo-Yi Wu, Ping Tian, Rui Wang, Chen-Guo Feng,* and Guo-Qiang Lin*

Org. Lett. 2011, 13, 788−791.

5

Biscinchona alkaloids as highly efficient bifunctional organocatalysts for the asymmetric conjugate addition of malonates to nitroalkenes at ambient temperature

Fei Li, Zhen-Shan Jia, Ying-Zhi Li, Ming-Hua Xu, Ping Tian,* and Guo-Qiang Lin*

Tetrahedron 2011, 67, 10186−10194.

4

Easily Accessible C2‐Symmetric Chiral Bicyclo[3.3.0] Dienes as Ligands for Rhodium‐Catalyzed Asymmetric 1,4‐Addition

Chen‐Guo Feng, Zhi‐Qian Wang, Ping Tian, Ming‐Hua Xu,* and Guo‐Qiang Lin*

Chem. Asian J. 2008, 3, 1511−1516.

3

Lipase-Catalyzed Desymmetrization of Quaternary Carbon-Containing 1,3-Propanediols: A New Entry to the Asymmetric Synthesis of α-Substituted Serine Analogues

Ping Tian, Ming-Hua Xu, Zhi-Qian Wang, Zu-Yi Li, and Guo-Qiang Lin*

Synlett 2006, 8, 1201−1204.

2

New β-amino alcohols with a bicyclo[3.3.0]octane scaffold in an asymmetric Henry reaction

Yu-Wu Zhong, Ping Tian, and Guo-Qiang Lin*

Tetrahedron 2004, 15, 771−776.

1

Lipase‐Catalyzed Resolutions of both Enantiomers of Ornidazole and Secnidazole

Ping Tian, Jia‐Shi Peng, Zu‐Yi Li, and Guo‐Qiang Lin*

Chin.. J. Chem. 2003, 21, 853−857.

顶部